http://luatthelight.com/
http://luatthelight.com/

Cv. Nguyễn Lê Huy Hoàng

 

1.      Ông Nguyễn Lê Huy Hoàng

 

Học Vấn: Cử nhân Luật Học

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật TP. HCM

Vị trí: Chuyên viên tư vấn pháp luật và tham gia Tranh tụng tại Tòa.

Năm kinh nghiệm: trên 5 năm

Tham gia tư vấn, giải quyết các vấn đề pháp lý trong mọi lĩnh vực.

 

Bình luận