Cơi nới xe quá mức an toàn gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm gì ?

Cơi nới xe quá mức an toàn gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm gì ?

Đăng ký tư vấn