[TT 04/2017] Các mẫu hợp đồng, văn bản về bất động sản bị bãi bỏ từ ngày 28/5/2017

https://tiasanglaw.com

[TT 04/2017] Các mẫu hợp đồng, văn bản về bất động sản bị bãi bỏ từ ngày 28/5/2017

[TT 04/2017] Các mẫu hợp đồng, văn bản về bất động sản bị bãi bỏ từ ngày 28/5/2017

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 04/2017/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. Theo đó, các mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04 cũng sẽ bị bãi bỏ

 Đây là nội dung nổi bật quan trọng được đề cập tại Thông tư 04/2017/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

Cụ thể, Thông tư 04/2017/TT-BTP bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ; theo đó, các mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04 cũng sẽ bị bãi bỏ:

1. Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

3. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

4. Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

5. Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

6. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất        

7. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

8. Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

9. Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

10. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

11. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

12. Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

13. Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

14. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

15. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

16. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

17. Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

18. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

19. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

20. Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

21. Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

22. Hợp đồng uỷ quyền

23. Di chúc

24. Văn bản phân chia tài sản thừa kế

25. Văn bản nhận tài sản thừa kế

26. Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

 Download văn bản tại đây

 

Đăng ký tư vấn