Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở

https://tiasanglaw.com

Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở

Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở

Công ty Luật The Light giới thiệu mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở

 Công ty Luật The Light trân trọng giới thiệu mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở tại phụ lục số 21: Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

............., ngày..........tháng...........năm..........

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở

Số ......./HĐ

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật số 34/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Hai bên chúng tôi gồm:

BÊN TẶNG CHO NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên A):

- Ông (bà)1: .............................................................................................................

- Số CMND (hộ chiếu):.....................cấp ngày....../...../....., tại...............................

- Hộ khẩu thường trú:..............................................................................................

- Địa chỉ liên hệ:......................................................................................................

- Điện thoại: ...........................................................................................................

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên B):

- Ông (bà)2:.............................................................................................................

- Số CMND (hộ chiếu):.....................cấp ngày....../....../......, tại............................

- Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

- Địa chỉ liên hệ:.....................................................................................................

- Điện thoại: ...........................................................................................................

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở với các nội dung sau:

Điều 1. Đặc điểm chính của nhà ở tặng cho

1. Đặc điểm chính của nhà ở:

a) Loại nhà ở (biệt thự, căn hộ, nhà ở riêng lẻ...):..................................................

b) Địa chỉ nhà ở:......................................................................................................

c) Tổng diện tích sàn nhà ở:....................m2

2. Đặc điểm chính của đất ở:

a) Tổng diện tích sử dụng:...................... m2, trong đó:

Sử dụng riêng:............... m2; Sử dụng chung (nếu có):.............. m2

b) Nguồn gốc sử dụng đất (được giao, được công nhận hoặc thuê...): .................. ......................................................................................................................................

(Nếu là thuê đất thì phải ghi thêm về hợp đồng thuê đất, thời gian thuê từ ngày....đến ngày...)

3. Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở (nếu có) gồm: ...............

4. Giấy tờ pháp lý về nhà ở, đất ở kèm theo:..........................................

5. Những hạn chế về quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở (nếu có):..........................................................

Điều 2. Điều kiện tặng cho (nếu có)1

Bên A đồng ý tặng cho nhà ở nêu tại Điều 1 của hợp đồng này cho Bên B với các điều kiện sau đây: .................................................................

Điều 3. Thời điểm giao nhận nhà ở tặng cho và làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở

1. Bên A có trách nhiệm giao nhà ở kèm theo hồ sơ giấy tờ về nhà ở tặng cho cho Bên B vào ngày........tháng......năm.......

2. Bên B có nghĩa vụ làm thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở được tặng cho sau khi đã nhận bàn giao nhà ở tặng cho.

3. Các bên thỏa thuận nộp nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc tặng cho nhà ở theo quy định của pháp luật .......................................................

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

a) Yêu cầu Bên B nhận bàn giao nhà ở theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại hợp đồng này;

b) Yêu cầu Bên B thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các điều kiện mà Bên A đã yêu cầu theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này;

c) Thông báo đầy đủ cho Bên B biết các hạn chế về quyền sở hữu đối với nhà ở (nếu có); các quy định về quản lý sử dụng nhà ở đối với trường hợp tặng cho căn hộ nhà chung cư và các khoản kinh phí mà bên B phải đóng góp trong quá trình sử dụng;

d) Thông báo cho bên thuê hoặc bên mượn nhà ở biết việc tặng cho nhà ở đối với trường hợp nhà ở tặng cho đang cho thuê, cho mượn;

đ) Có trách nhiệm giao giấy tờ về nhà ở để Bên B làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở được tặng cho;

e) Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

a) Yêu cầu Bên A giao nhà ở theo đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Yêu cầu Bên A cung cấp giấy tờ về nhà ở để làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở tặng cho;

c) Nhận nhà ở theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại hợp đồng này;

d) Thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các điều kiện mà Bên A yêu cầu theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này (nếu có);

đ) Chấp hành các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư nếu nhà ở nhận tặng cho là căn hộ chung cư;

e) Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.

3. Các thỏa thuận khác (nếu có)..........................................................

Điều 5. Cam kết của các Bên

1. Bên A cam kết nhà ở tặng cho thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không thuộc diện bị thu hồi đất hoặc bị giải tỏa).

2. Bên B cam kết đã tìm hiểu, biết rõ các thông tin về nhà ở được tặng cho.

3. Hai bên cam kết việc ký kết hợp đồng tặng cho nhà ở này là hòan tòan tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung của hợp đồng này thì các bên thỏa thuận lập thêm phụ lục hợp đồng có chữ ký của hai bên và phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng này.

4. Hai bên cam kết cùng thực hiện đầy đủ và đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.

5. Các cam kết khác (các cam kết trong hợp đồng này phải phù hợp quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội):............

Điều 6. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp có tranh chấp về hợp đồng tặng cho nhà ở, hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được công chứng hoặc chứng thực.

2. Hợp đồng này được lập thành ......bản và có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ..... bản, .... bản lưu tại cơ quan công chứng hoặc chứng thực (nếu có), ...... bản lưu tại cơ quan cấp giấy và ..... bản lưu tại cơ quan thuế./.

 

BÊN NHẬN TẶNG NHÀ Ở

(Ký và ghi rõ họ tên)

   BÊN TẶNG CHO NHÀ Ở

(Ký và ghi rõ họ tên-nếu là tổ chức thì ghi rõ tên, chức vụ người ký)

 

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND có thẩm quyền

________________

1, 2. Nếu bên tặng cho hoặc bên được tặng cho là tổ chức thì ghi rõ tên tổ chức, tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

 

1. Điều kiện mà Bên tặng cho nhà ở đặt ra phải phù hợp với quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.

 

 File đính kèm

                Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở.doc

Đăng ký tư vấn