Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

https://tiasanglaw.com

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Công ty Luật The Light giới thiệu mẫu hợp đồng thi công xây dựng

Công ty Luật The light trân trọng giới thiệu mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình.

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số: …....../........./..........

 

DỰ ÁN HOẶC CÔNG TRÌNH HOẶC GÓI THẦU......................................(tên dự án hoặc công trình hoặc gói thầu)

THUỘC DỰ ÁN (tên dự án) ...................................................................................

GIỮA.......................................................( TÊN GIAO DỊCH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ )

VÀ............................................................( TÊN GIAO DỊCH CỦA NHÀTHẦU )

 

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ....... tại (Địa danh) .............................., chúng tôi gồm các bên dưới đây:

1. Chủ đầu tư (Bên giao thầu):

Tên giao dịch ..........................................................................................................

Đại diện (hoặc người được uỷ quyền) là: Ông/Bà........... Chức vụ: .......................

Địa chỉ: ....................... ...........................................................................................

Tài khoản: ................... ..........................................................................................

Mã số thuế: .................... ....................................................................................... 

Đăng ký kinh doanh (nếu có)……….. ....................................................................

Điện thoại:.................................................... Fax : .................................................

E-mail: ................................................................................................................................

Và bên kia là:

2. Nhà thầu (Bên nhận thầu):

Tên giao dịch .........................................................................................................

Đại diện (hoặc người được uỷ quyền) là: Ông/Bà........... Chức vụ: .......................

Địa chỉ: ....................... ...........................................................................................

Tài khoản: ................... ..........................................................................................

Mã số thuế: .................... ....................................................................................... 

Đăng ký kinh doanh (nếu có)……….. ....................................................................

Điện thoại:.................................................... Fax : .................................................

E-mail: ....................................................................................................................

Giấy uỷ quyền ký hợp đồng số......................ngày....tháng....năm....(Trường hợp được uỷ quyền)

(Trường hợp là liên danh các nhà thầu thì phải ghi đầy đủ thông tin các thành viên trong liên danh và cử đại diện liên danh giao dịch)

 

Hai Bên cùng thống nhất ký hợp đồng thi công xây dựng của gói thầu................................. thuộc dự án...................................(tên dự án) như sau:

 

Điều 1. Các định nghĩa và diễn giải

Trong hợp đồng này các từ và cụm từ được hiểu như sau:

1.1. “Chủ đầu tư là ..................................................................... (tên giao dịch của Chủ đầu tư).

1.2. “Nhà thầu  là ......................................................................... (tên giao dịch của Nhà thầu).

1.3. “Đại diện Chủ đầu tư” là người được Chủ đầu tư nêu ra trong hợp đồng hoặc được uỷ quyền theo từng thời gian và điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu tư.

1.4. “Đại diện Nhà thầu” là người được Nhà thầu nêu ra trong hợp đồng hoặc được Nhà thầu uỷ quyền bằng văn bản và điều hành công việc thay mặt Nhà thầu.

1.5. “Nhà tư vấn” là tổ chức, cá nhân do Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê để thực hiện một hoặc một số công việc chuyên môn liên quan đến việc quản lý thực hiện hợp đồng (Nhà tư vấn có thể là tư vấn quản lý dự án hoặc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình).

1.6. “Đại diện Nhà tư vấn” là người được Nhà tư vấn uỷ quyền làm đại diện để thực hiện các nhiệm vụ do Nhà tư vấn giao.

1.7. “Tư vấn thiết kế” là tư vấn thực hiện việc thiết kế xây dựng công trình.

1.8. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu ký hợp đồng với Nhà thầu để thi công một phần công việc của Nhà thầu.

1.9. “Dự án” là ...................................................................................(tên dự án). 

1.10. “Hợp đồng” là toàn bộ hồ sơ hợp đồng, theo quy định tại Điều 2 [Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên].

1.11. “Hồ sơ mời thầu” (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư là toàn bộ tài liệu theo quy định tại Phụ lục số ... [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư].

1.12. “Hồ sơ Dự thầu” (hoặc Hồ sơ đề xuất) của Nhà thầu là toàn bộ tài liệu do Nhà thầu lập theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và được nộp cho bên mời thầu theo quy định tại phụ lục số ... [Hồ sơ dự thầu (hoặc Hồ sơ đề xuất) của Nhà thầu].

1.13. “Chỉ dẫn kỹ thuật” (thuyết minh kỹ thuật) là các chỉ tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định cho công trình và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung cho các chỉ tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật đó.

1.14. “Bản vẽ thiết kế” là tất cả các bản vẽ, bảng tính toán và thông tin kỹ thuật tương tự của công trình do Chủ đầu tư cấp cho Nhà thầu hoặc do Nhà thầu lập đã được Chủ đầu tư chấp thuận.

1.15. “Bảng tiên lượng” là bảng kê chi tiết khối lượng và giá các công việc trong hợp đồng.

1.16. “Bên” là Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu tùy theo ngữ cảnh (yêu cầu) diễn đạt.

1.17. “Ngày khởi công” là ngày được thông báo theo khoản 7.1 [Ngày khởi công, thời gian thực hiện hợp đồng].

1.18. “Biên bản nghiệm thu” là biên bản được phát hành theo Điều 6 [Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng].

1.19. “Ngày” được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch.

1.20. “Ngày làm việc” là ngày dương lịch, trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.

1.21. “Thiết bị của Nhà thầu” là toàn bộ thiết bị máy móc, phương tiện, xe cộ và các phương tiện, thiết bị khác yêu cầu phải có để Nhà thầu thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa bất cứ sai sót nào (nếu có).

1.22. “Công trình chính” là các công trình....(tên công trình) mà Nhà thầu thi công theo hợp đồng.

1.23. “Hạng mục công trình” là một công trình chính hoặc một phần công trình chính.

1.24. “Công trình tạm” là các công trình phục vụ thi công công trình, hạng mục công trình.

1.25. “Công trình” là công trình chính và công trình tạm hoặc là một trong hai loại công trình này.

1.26. “Thiết bị của Chủ đầu tư” là máy móc, phương tiện do Chủ đầu tư cấp cho Nhà thầu sử dụng để thi công công trình, như đã nêu trong Phụ lục số ... [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư].

1.27. “Rủi ro và bất khả kháng” được định nghĩa tại Điều 20 [Rủi ro và bất khả kháng]

1.28. “Luật” là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

1.29. “Công trường” là địa điểm Chủ đầu tư giao cho Nhà thầu để thi công công trình cũng như bất kỳ địa điểm nào khác được quy định trong hợp đồng.

 

1.30 “Thay đổi” là sự thay đổi (điều chỉnh) phạm vi công việc, chỉ dẫn kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, giá hợp đồng hoặc tiến độ thi công khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư.

 

..........

Điều 25. Điều khoản chung

25.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong Hợp đồng này;

25.2. Hợp đồng này bao gồm ... trang, và ......... phụ lục được lập thành ... bản bằng tiếng Việt. Chủ đầu tư sẽ giữ ... bản tiếng Việt. Nhà thầu sẽ giữ ... bản tiếng Việt (trường hợp có sử dụng từ hai ngôn ngữ trở lên thì quy định thêm về số bản Hợp đồng bằng các ngôn ngữ khác).

                   ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU                          ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

                              Chức vụ                                                 Chức vụ

                       (Ký tên, đóng dấu)                                 (Ký tên, đóng dấu)

  

 

File đính kèm

                 Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình.doc

 

 

Đăng ký tư vấn