Dịch vụ tư vấn thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc - Tia Sáng Law

https://tiasanglaw.com

Dịch vụ tư vấn thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc - Tia Sáng Law

Dịch vụ tư vấn thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc - Tia Sáng Law

Mặc dù không có tên trong di chúc, nhưng theo pháp luật quy định, một số cá nhân vẫn được hưởng một phần di sản của người lập di chúc. Vậy những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc bao gồm những ai?

Cùng Tia Sáng Law tìm hiểu về dịch vụ tư vấn thừa kế khong phụ thuộc nội dung di chúc sau đây:

1. Thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là gì?

Theo quy định của Điều 669 Bộ luật Dân sự 2005 và Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015, “Thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc” có nghĩa là trong trường hợp những người dưới đây không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu chia di sản theo pháp luật thì họ vẫn được hưởng di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật.

dịch vụ tư vấn thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc

2. Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật dân sự 2015: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Pháp luật tôn trọng quyền của người lập di chúc trong việc định đoạt tài sản cho những người còn sống. Nên người lập di chúc có thể lựa chọn bất cứ chủ thể nào để cho hưởng di sản theo di chúc, người hưởng có thể cá nhân, có thể cơ quan tổ chức, nếu là cá nhân có thể là những người không thuộc hàng thừa kế của người chết.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền và lợi ích của những người có mối quan hệ ruột thịt với người để lại di chúc, Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 đã có những quy định về các trường hợp dù không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng thừa kế bao gồm những người như sau:

 • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 • Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Đối với các đối tượng nêu trên, kể cả trong trường hợp người có di sản thừa kế không để lại di sản thừa kế cho họ trong di chúc thì họ vẫn có quyền được hưởng 2/3 của một suất thừa kế theo pháp luật.

2.1. Về con chưa thành niên:

Người để lại di chúc phải có nghĩa vụ đối với con chưa thành niên của mình. Trong trường hợp này, độ tuổi chưa thành niên được xác định chưa đủ mười tám tuổi tại thời điểm mở thừa kế.

Con chưa thành niên không phân biệt là con đẻ hay con nuôi, con ngoài giá thú hay trong giá thú. Tuy nhiên nếu là con nuôi thì phải là con nuôi hợp pháp ( phải thực hiện đầy đủ các thủ tục nhận nuôi theo quy định của pháp luật).

2.2. Về cha, mẹ của người để lại di chúc:

Cha, mẹ được hiểu là cha, mẹ đẻ và cha, mẹ nuôi. Tuy nhiên nếu là cha, mẹ nuôi thì phải là cha, mẹ nuôi hợp pháp, tuân thủ các quy định về nhận nuôi theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.3. Về vợ, chồng của người để lại di chúc:

Đối tượng được hưởng di sản thừa không phụ thuộc vào nội dung di chúc tiếp theo là vợ hoặc chồng của người để lại di sản. Để có thể nhận tài sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc thì vợ, chồng phải là vợ, chồng hợp pháp, được pháp luật công nhận.

2.4. Về con thành niên mà không có khả năng lao động:

Theo quy định tại Điều 20 Bộ luật dân sự 2015: Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên.

Hiện tại chưa có một định nghĩa chính xác nào cho cụm từ không có khả năng lao động. Tuy nhiên dựa vào thực tế, có thể tạm hiểu người thành niên mà không có khả năng lao động tự nuôi sống bản thân là người đã thành niên (vào thời điểm mở thừa kế) nhưng mắc các bệnh tâm thần hoặc bệnh khác dẫn đến mất khả năng nhận thức, không làm chủ hành vi của mình như bị bại liệt toàn thân, liệt cột sống, liệt đốt cổ, liệt hai chi trở lên, mù mắt, mất sức lao động từ 81% trở lên.

=> Như vậy, đối với các đối tượng nêu trên sẽ được hưởng thừa kế theo diện thừa kế bắt buộc mà không phụ thuộc là có tên trong di chúc hưởng di sản thừa kế hay không.

3. Quy định về hưởng di sản trong thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Sau khi xác định được hưởng người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc, những người này được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Bộ luật dân sự có liệt kê ba hàng thừa kế, tuy nhiên, đối với trường hợp này, chỉ tính thừa kế theo pháp luật đối với những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Bởi những người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là một số người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Khi chúng ta phải xác định quyền lợi của những người này thì điều đó chứng tỏ hàng thừa kế thư nhất tồn tại nên không áp dụng cho hàng thừa kế tiếp theo.

4. Điều kiện để được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì pháp luật ghi nhận những trường hợp được hưởng thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Tuy nhiên, để được nhận hưởng phần di sản trên thì người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc còn phải đáp ứng một số điều kiện sau:

* Thứ nhất, người hưởng thừa kế không phụ thuộc di chúc phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 613 Bộ luật Dân sự năm 2015

Theo đó, người hưởng thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

* Thứ hai, người hưởng thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc phải không từ chối nhận di sản

Cụ thể, tại Điều 620 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định rõ người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Việc từ chối di sản được coi là hợp pháp nếu đáp ứng các điều kiện:

- Không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Bởi người thừa kế phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như:

+ Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

+ Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

+ Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

+ Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

- Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

- Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Do đó, để được hưởng thừa kế thì cá nhân thuộc diện người hưởng thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc sẽ không được tiến hành thủ tục từ chối nhận di sản.

* Thứ ba, người hưởng thừa kế không thuộc trường hợp không có quyền hưởng di sản

Theo khoản 1 Điều 621 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì những người không được quyền hưởng di sản bao gồm:

- Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

- Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

- Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

- Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Như vậy, dù không có tên trong di chúc song vẫn có những cá nhân được hưởng di sản thừa kế khi họ thuộc vào một trong bốn trường hợp người hưởng thừa kế không phụ thuộc di chúc và thỏa mãn tất cả các điều kiện nêu trên.

5. Dịch vụ tư vấn thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc

Tia Sáng law cung cấp dịch vụ tư vấn thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc, tranh chấp di sản thừa kế. Các công việc Luật sư Tia Sáng tham gia bao gồm:

 • Giải quyết tranh chấp chia thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc
 • Giải quyết tranh chấp về giá trị pháp lý di chúc;
 • Thay mặt các bên tiến hành đàm phán, hòa giải, thương lượng chia thừa kế;
 • Dựa trên những tài liệu, chứng cứ của khách hàng. Luật sư chúng tôi đánh giá và phân tích vụ việc tranh chấp một cách toàn diện. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải với đối phương. Giúp khách hàng hoặc thay mặt khách hàng soạn thảo văn bản, giấy tờ liên quan đến việc giải quyết tranh chấp gửi đến cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vụ việc.
 • Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền.
 • Kiến nghị hoặc hướng dẫn khách hàng khiếu nại các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
 • Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cấp tòa xét xử.
 • Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các cấp tòa xét xử.

6. Tại sao dịch vụ luật sư tư vấn thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc của Tia Sáng mang lại sự hài lòng cho khách hàng

Công ty Luật TIA SÁNG là tổ chức hành nghề Luật sư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 41.02.2295/TP/ĐKHĐ trụ sở tại: Tầng 2, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Luật TIA SÁNG tự tin với đội ngũ Luật sư và chuyên gia pháp lý có bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Dân sự, Hình sự, Hành chính, Hôn nhân gia đình, Đất đai, Sở hữu trí tuệ,… Luật Tia Sáng cam kết đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho Quý khách hàng trong và ngoài nước dịch vụ pháp lý chất lượng cao, đúng quy định pháp luật và đảm bảo tốt nhất về quyền và lợi ích của Quý khách hàng.

Tia Sáng cam kết:

 • UY TÍN: Chúng tôi luôn đề cao chữ tín với khách hàng.
 • CHUYÊN NGHIỆP: Là đơn vị tư vấn luật, chúng tôi hướng tới sự chuyên nghiệp từng tác phong, lời nói, giao kết với khách hàng trong mọi hoàn cảnh.
 • TRÁCH NHIỆM: Chúng tôi nói được và làm được, trong bất kỳ sự cố, sự kiện bất khả kháng xảy ra, chúng tôi vẫn hỗ trợ khách hàng và cam kết chịu trách nhiệm đến cùng.
 • KINH NGHIỆM: Chúng tôi được thành lập và hoạt động hơn 10 năm, do đó dịch vụ chúng tôi cung cấp có sự trải nghiệm thực tế.
 • CHI PHÍ HỢP LÝ: Để mang đến sự thoải mái cho khách hàng, chúng tôi luôn luôn so sánh để điều chỉnh phí dịch vụ trên cơ sở chất lượng tư vấn tương tự.
 • YẾU TỐ NGOẠI GIAO: Chúng tôi có mối quan hệ tốt với cơ quan, chính quyền, tổ chức khác để phục vụ tốt cho công việc của khách hàng.
 • CAM KẾT BẢO MẬT: Luật sư cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin, tài liệu, và những trao đổi công việc với khách hàng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Luật TNHH MTV TIA SÁNG
Địa chỉ: Phòng 2.3, tầng 2 tòa nhà Indochina. Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q.1, TP. HCM
Phone: 0989.072.079 | 0906.219.287
Email: tiasanglaw@gmail.com

Đăng ký tư vấn