Bản án hình sự sơ thẩm là gì? Những bản án quyết định hình sự

https://tiasanglaw.com

Bản án hình sự sơ thẩm là gì? Những bản án quyết định hình sự

Bản án hình sự sơ thẩm là gì? Những bản án, quyết định hình sự có hiệu lực pháp luật

Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Đây là một văn bản tố tụng quan trọng. Tia Sáng Law là công ty Luật đã tham gia tranh tụng rất nhiều vụ án hình sự, đồng hành cùng người bị hại trên các phiên tòa.

1. Bản án hình sự sơ thẩm là gì?

Bản án hình sự sơ thẩm là phán quyết của Hội đồng xét xử, dựa trên kết quả tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm (giữa bên công tố và bên bào chữa). Đây là một văn bản tố tụng quan trọng nhưng chưa có hiệu lực pháp luật ngay và có thể bị kháng cáo hoặc kháng nghị.

Theo qui định tại Bộ luật tố tụng hình sự, bản án hình sự sơ thẩm có thể bị bị cáo (người bị kết tội) kháng cáo (hay còn gọi là chống án) hoặc Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp kháng nghị (chống án) – nếu cho rằng phán quyết của tòa là quá nặng hay quá nhẹ, không đúng pháp luật … Thời hạn kháng cáo/kháng nghị theo qui định là 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.

bản án hình sự sơ thẩm

2. Những bản án, quyết định hình sự đã có hiệu lực pháp luật

Những bản án, quyết định hình sự đã có hiệu lực pháp luật là đối tượng có thể bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm.

2.1. Bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật

- Giai đoạn từ ngày 01/01/2018 (tính cả ngày này) đến nay:

+ Bộ luật 101/2015/QH13 - Tố tụng hình sự: Trạng thái: Còn hiệu lực:

*Ghi chú điều khoản sử dụng Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

- Điều 343. Hiệu lực của bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án không có kháng cáo, kháng nghị

- Khoản 1 Điều 348. Đình chỉ xét xử phúc thẩm

- Tòa án cấp phúc thẩm đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với vụ án mà người kháng cáo đã rút toàn bộ kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút toàn bộ kháng nghị. Việc đình chỉ xét xử phúc thẩm trước khi mở phiên tòa do Thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định, tại phiên tòa do Hội đồng xét xử quyết định. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm (Khoản 1 Điều 348. Đình chỉ xét xử phúc thẩm).

2.2. Quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm khi xem xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm (Quyết định phúc thẩm)

- Giai đoạn từ ngày 01/01/2018 (tính cả ngày này) đến nay:

*Ghi chú điều khoản sử dụng Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

- Khoản 2 Điều 361. Thẩm quyền của Hội đồng phúc thẩm đối với quyết định sơ thẩm

*Ghi chú điều khoản sử dụng Bộ luật Tố tụng hình sự 2003:

- Khoản 4 Điều 253. Phúc thẩm những quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm

- Quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định (Khoản 2 Điều 361. Thẩm quyền của Hội đồng phúc thẩm đối với quyết định sơ thẩm).

 - Giai đoạn từ ngày 01/07/2004 (tính cả ngày này) đến ngày 01/01/2018 (không tính ngày này):

+ Bộ luật 19/2003/QH11 - Tố tụng hình sự: Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ:

*Ghi chú điều khoản sử dụng Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

- Khoản 2 Điều 361. Thẩm quyền của Hội đồng phúc thẩm đối với quyết định sơ thẩm

*Ghi chú điều khoản sử dụng Bộ luật Tố tụng hình sự 2003:

- Khoản 4 Điều 253. Phúc thẩm những quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm

- Quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định (Khoản 2 Điều 361. Thẩm quyền của Hội đồng phúc thẩm đối với quyết định sơ thẩm).

2.3. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự của Tòa án cấp phúc thẩm

- Giai đoạn từ ngày 01/01/2018 (tính cả ngày này) đến nay:

+ Bộ luật 101/2015/QH13 - Tố tụng hình sự: Trạng thái: Còn hiệu lực:

* Khoản 1 Điều 348 BLTTHS 2015 quy định "... Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm" cũng có nghĩa là Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định.

*Ghi chú điều khoản sử dụng Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

- Điều 348. Đình chỉ xét xử phúc thẩm

*Ghi chú điều khoản sử dụng Bộ luật Tố tụng hình sự 2003:

- Khoản 2 Điều 238. Bổ sung, thay đổi, rút kháng cáo, kháng nghị

- Giai đoạn từ ngày 01/07/2004 (tính cả ngày này) đến ngày 01/01/2018 (không tính ngày này):

+ Bộ luật 19/2003/QH11 - Tố tụng hình sự: Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ:

+ Bộ luật 101/2015/QH13 - Tố tụng hình sự: Trạng thái: Còn hiệu lực:

* Khoản 1 Điều 348 BLTTHS 2015 quy định "... Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm" cũng có nghĩa là Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định.

*Ghi chú điều khoản sử dụng Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

- Điều 348. Đình chỉ xét xử phúc thẩm

*Ghi chú điều khoản sử dụng Bộ luật Tố tụng hình sự 2003:

- Khoản 2 Điều 238. Bổ sung, thay đổi, rút kháng cáo, kháng nghị

2.4. Bản án hình sự phúc thẩm

- Giai đoạn từ ngày 01/01/2018 (tính cả ngày này) đến nay:

*Ghi chú điều khoản sử dụng Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

- Khoản 2 Điều 355. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm

*Ghi chú điều khoản sử dụng Bộ luật Tố tụng hình sự 2003:

- Khoản 3 Điều 248. Bản án phúc thẩm và thẩm quyền của Toà án cấp phúc thẩm

- Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (Khoản 2 Điều 355. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm).

- Giai đoạn từ ngày 01/07/2004 (tính cả ngày này) đến ngày 01/01/2018 (không tính ngày này):

+ Bộ luật 19/2003/QH11 - Tố tụng hình sự: Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ:

*Ghi chú điều khoản sử dụng Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

- Khoản 2 Điều 355. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm

*Ghi chú điều khoản sử dụng Bộ luật Tố tụng hình sự 2003:

- Khoản 3 Điều 248. Bản án phúc thẩm và thẩm quyền của Toà án cấp phúc thẩm

- Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (Khoản 2 Điều 355. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm).

2.5. Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao, Hội đồng toàn thể Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao, Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương

- Giai đoạn từ ngày 01/01/2018 (tính cả ngày này) đến nay:

+ Bộ luật 101/2015/QH13 - Tố tụng hình sự: Trạng thái: Còn hiệu lực:

* Điều 403 BLTTHS 2015 quy định "Các thủ tục khác về tái thẩm được thực hiện theo các quy định về thủ tục giám đốc thẩm quy định tại Bộ luật này". Khoản 1 Điều 395 BLTTHS 2015 quy định "Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định". Vì vậy, Quyết định tái thẩm vụ án hình sự cũng có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

*Ghi chú điều khoản sử dụng Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

- Khoản 1 Điều 395. Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm và việc gửi quyết định giám đốc thẩm
- Điều 403. Các thủ tục khác về tái thẩm

- Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định (Khoản 1 Điều 395. Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm và việc gửi quyết định giám đốc thẩm).

3. Sự khác nhau giữa bản án và quyết định của Tòa án

phân biệt bản án sơ thẩm và quyết định

4. Một số bản án hình sự sơ thẩm

Tia Sáng Law cập nhật một số bản án hình sự sơ thẩm. Mời quý khách hàng xem chi tiết trên kênh youtube LUẬT TIA SÁNG

>>> XEM THÊM: Khái niệm bản án hình sự sơ thẩm, hình thức viết bản án hình sự sơ thẩm

Trên đây là những thông tin liên quan về bản án hình sự sơ thẩm và quyết định tòa án. Quý khách cần tư vấn những thắc mắc khác vui lòng liên hệ với Tia Sáng theo thông tin sau đây:

5. Thông tin liên hệ

Công ty Luật TNHH MTV TIA SÁNG
Địa chỉ: Phòng 2.3, tầng 2 tòa nhà Indochina. Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q.1, TP. HCM
Số điện thoại: 0989.072.079 | 0906.219.287
Email: tiasanglaw@gmail.com

 

 

Đăng ký tư vấn